كورۋ: 93|جاۋاپ: 0

ءۇنسىز ديالوگ

[جالعانىمدى كوشىرۋ]

408

تاقىرىپ

0

دوستلىرىم

1382

ءنومىر

بەكەت جاۋاپتىسى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

جولدانعان ۋاقىتى 2016-7-8 17:37:32 |بارلىق قاباتتى كورسەتۋ
                       ءۇنسىز ديالوگ
6 x8 |' P0 ^: @, s
-        باسىمدا باعىم
& w& X" H4 P2 L" o4 |; q" uاستىمدا تاعىم8 ~4 }# C% i  @; Y* ~* l
اساتىن مەنەن پەندە جوق،
9 i4 \' S% I9 c4 W: ?& vقينالماي جانىم9 G$ E5 n% Y: {! k- h& z
سىنباستان ساعىم
, D% B) M3 w# I/ j5 Y3 `تورىڭە شىقتىم ورمەلەپ .
9 ^: C- C/ G2 @5 `  P+ U-        كىسىلىك بەزىپ بويىڭنان،
) r9 L& J/ `* \كىسىلىكتەنۋ شىقتى ـ اۋ جولىڭنان.
. u. n3 w8 c. gكەلگەنى ۇشىق بولعانى ـ اي،
$ F0 A# M9 E/ Uماردىمسىز ىستىڭ قولىڭنان .
+ k$ _$ w4 w8 ~5 m. e; V+ b/ V: U) q4 }5 O7 _( S1 [/ Y2 P
-        ونەرىم ۇستەم; U/ u, a# a6 `' R* ^3 X! P
قام جەمەن تۇكتەن
  `  ^# x1 b! lاق دەگەنىم ناق العىس ،5 a* O( E$ \6 E( t, Y, o9 v& N
ارىنىم اسقان9 d9 a4 P2 a' A' I' z6 [
اۋلاقپىن ناستان
1 l6 |6 `8 n" j+ Q; F+ n8 Kقارا دەسەم تاس قارعىس .2 E0 H0 U5 I4 Q
-        كىسىلىك نارقىن بال مۇزداق،1 l5 \4 ]$ d# L1 @7 z
كىسىلىكتەنۋ الدى ۇرلاپ .& o' s, y3 e  p) m& B! V
جەلىككەن ىسكەر دارىندى ،
5 D* [) |. V: D4 r- \% iسورلايدى ـ اۋ ەندى جالعىز قاپ .$ z! K8 Q* r! x) \: y
2 Z8 {& W! W9 a! `
-        بولعان سوڭ ەستى
) q9 b. m" ?" j8 a/ b# _3 k7 |  |' ~مارتەبەم ءوستى; t3 U8 E0 L3 Q" @
بەدەلىم بۇگىن بەس باتتام،
) m1 y: d. W  U) ]: W( wكونەشىل قارىتتىڭ
9 _% C! w7 R" Z) j$ _. Iورەسىز سالىتتىڭ
/ f0 `" O6 q, H! s4 |8 K1 Dءبىرى جوق ماعان ەس قاتقان.: w. ^* b8 }. l, o, _
-        كىسىلىك اتتى ارلى ۇلدى،
7 W  a. o  ^) O. cكىسىلىكتەنۋ ارباپ تالدىردى.
$ L( U- n7 u. X1 U2 Xمەنمەنشىل كەۋدە تاعدىرىن،
3 A) ^* [2 Y0 a. s  [0 X0 kدەي بەرشى اكەپ جارعا ۇردى .
' R( w4 D& L5 ~( {9 l/ R5 C, k4 ~  I5 J  {6 ?: d
-        كوپ وقىپ تولدىم
. x# I( Q, M% g2 {" o( [+ rاكەمنەن وزدىم
$ l( @8 C9 v, a6 ?4 }( U' z6 ]# ^ماقتانى بولىپ اۋلەتتىڭ،, w# E$ H2 u* V; _/ s5 \7 f/ C( \
تارىتپاستان جاپا
) f) p& t2 T' m& k; Vباسپاستان حاتا3 N& I& V4 u) y( x$ `  v% ?
تولقىنىن حاتەر ساۋ كەشتىم .! Y3 a" |( `( ?, i' B! k
-        كىسىلىك بەت اپ زاۋالعا،
, \+ r1 |4 ~2 ^; G# D: K! [: mكىسىلىكتەنۋ شاپتى قامالعا.
2 K0 g- \8 p! O2 l) e( J6 xاستامدىق سوققان ەسەردى،
- G8 P, q* r; {+ u9 w9 f% s7 G3 Lقۇتقارۋ كەرەك قالايدا !.. 4 B, L/ I9 p/ _2 l9 B5 e
: m* \8 T+ v. U# y; W
ءسىز تىركەلگەننەن كەيىن جاۋاپ جازا الاسىز كىرىش | اۆتوماتتى تىركەلۋ

سۋرەتسىز نۇسقا|قولفون نۇسقا|قادام تورۇ    

GMT+8, 2018-3-19 16:49 , Processed in 0.337736 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش