كۅرۉۉ: 149|جووپ: 0

ماقمۇت سىفىرلۇۇ پۉركۉمۅ سۉرۅت باسۇۇ ووردۇ

[ۇلانۇۇ دارەگىن كۅچۉرۉۉ]

400

تەما

0

دوستلىرىم

1440

جىيىندى

جەتەكچى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

جولدونعون ۇباقتى 2016-1-25 17:18:58 |بااردىق قاباتتى كۅرۉۉ
: x7 D. U! M. w& w( O
ماقمۇت سىفىرلۇۇ پۉركۉمۅ سۉرۅت باسۇۇ ووردۇ
2 ^6 s# F: ^6 d/ j+ \# g/ t. Oدارەگى : قۇمۇل ايماق سوودا كۅچۅسۉ
8 H/ T1 \! m( Aتەلەفون : 0902-2257800! W! e# ]  P) `- v* J1 p. ~3 b

" b# Y+ ]' P9 t- a# X+ a' E" s2 V; _6 Q
( y4 H( o) s* ^7 a7 ?8 j! S( @
كىرگەندەن كىيىن جووپ جازالاسىز كىرىش | داروو تىزىمدەتىڭ

جۅنۅكۅي نۇسقاسى|تەلەفون نۇسقاسى|قادام تورۇ

GMT+8, 2018-3-19 11:24 , Processed in 0.237813 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش