كۅرۉۉ: 115|جووپ: 1

كورلا «بانۇ» ۇسۇل تاربىيالوو ووردۇ

[ۇلانۇۇ دارەگىن كۅچۉرۉۉ]

400

تەما

0

دوستلىرىم

1440

جىيىندى

جەتەكچى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

جولدونعون ۇباقتى 2016-1-23 18:32:42 |بااردىق قاباتتى كۅرۉۉ
كورلا «بانۇ» ۇسۇل تاربىيالوو ووردۇ
  V: h4 C# C' `1 H0 Y* c# _- wتەلەفون : 1379040666
9 B' Y# O4 p" T) x. K$ tدارەگى : ناشپۇتزارلىق قونوق جايىنىن 5-قاباتى " R0 f3 f/ X' h' l: M0 w

/ b- z  M9 R' O4 N% L- s! n' P
新建网页 5

قەدەم مەدەنىيەت تارقىتىش چەكلىك شىركىتى

 

   
   
   
   
   
   
 

 

بۇ وورۇن كۉچگۅۅ ەە ەمەس جازما ۅچۉرۉلگۅن
كىرگەندەن كىيىن جووپ جازالاسىز كىرىش | داروو تىزىمدەتىڭ

جۅنۅكۅي نۇسقاسى|تەلەفون نۇسقاسى|قادام تورۇ

GMT+8, 2018-3-21 11:20 , Processed in 0.282785 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش