كۅرۉۉ: 211|جووپ: 1

الاتوو ەل دوقتۇرقاناسى

[ۇلانۇۇ دارەگىن كۅچۉرۉۉ]

400

تەما

0

دوستلىرىم

1440

جىيىندى

جەتەكچى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

جولدونعون ۇباقتى 2016-1-23 16:27:45 |بااردىق قاباتتى كۅرۉۉ
الاتوو ەل دوقتۇرقاناسى$ t4 M, P/ e0 V, u& Q; x9 |# }+ U
تەلەفون : 0909-6992931, r7 R# B5 z' G" |

. H) ?, v( M, |+ a8 E6 L" [دارەگى : بورتالا موڭعۇل اپتونوم وبىلاسى الاتوو پورتۇ جۇڭعار جولۇ
2 O: g$ y% O4 a+ N/ k% B. h( V9 W# U$ `
新建网页 5

قەدەم مەدەنىيەت تارقىتىش چەكلىك شىركىتى

 

   
   
   
   
   
   
 

 

بۇ وورۇن كۉچگۅۅ ەە ەمەس جازما ۅچۉرۉلگۅن
كىرگەندەن كىيىن جووپ جازالاسىز كىرىش | داروو تىزىمدەتىڭ

جۅنۅكۅي نۇسقاسى|تەلەفون نۇسقاسى|قادام تورۇ

GMT+8, 2018-5-23 07:14 , Processed in 0.284438 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش