كۅرۉۉ: 170|جووپ: 0

چۅيچۅك جۅنۉندۅ

[ۇلانۇۇ دارەگىن كۅچۉرۉۉ]

400

تەما

0

دوستلىرىم

1440

جىيىندى

جەتەكچى

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

جولدونعون ۇباقتى 2016-1-5 12:07:17 |بااردىق قاباتتى كۅرۉۉ
چۅيچۅك

/ C+ H! s* I) M* L" `
چۅيچۅك شاارى شئنجاڭ ۇيعۇر اپتونوم رايونۇ تۉندۉك باتىشىنا جايلاشقان بولۇپ ، جۇڭعار ويپوتۇنۇن تۉندۉك چىعىشىنداقى چۅيچۅك ويپوتۇن  كۅرسۅتۅت ،شاار رايونۇ چىعىش تارابى ۉرۉمچۉگۅ 637 كىلومەتىر ، باتىشى مامىلەكەت پورتۇ بولعون باحتۇ پورتۇنا 12 كىلومەتىر ، چۅيچۅك شاارى مەلۉۉن القاق چوڭ قۇرعاقتىق قۇرعاق كىلىماتقا تاان ، قىش مەزكىلى قاتۇۇ سۇۇق ، جاي مەزكىلى ىسىق ، جاز كۉز مەزكىلىتەمپىراتۇرا ۅرلۅشۉ تەز ، كۉز مەزكىلىنىن تەمپىراتۇرا تۉشۉ جىلدىق ورتوچوتەمپىراتۇراسى 6 گىرادۇس ، جىلدىق جاان-چاچىن ۅلچۅمۉ 291 مللىمەتىر ، چۅيچۅك شاارىدۉينۅ بويۇنچا ەكىنچى چوڭ جايلوو .
نەگىزكى ابالى
چۅيچۅك شاارى شئىجاڭ ۇيعۇر اپتونوم رايوندۇن تۉندۉك باتىشى ،جۇڭعار ويپوتۇنۇن تۉندۉك باتىشىنداقىچۅيچۅك ويپوتۇن كۅرسۅتۅت ، تۉندۉك تۉشتۉك ۇزۇندۇعۇ 90 كىلومەتىر ، چىعىش باتىش كەڭدىگى58 كىلومەتىر ، جالپى كۅلۅمۉ 4356.6 كۋادىرات كىلومەتىر ، تۉندۉك باتىشىقازاقىستان مامىلەكەتىنە جاقىن بولۇپ ، چىعىش تارابى دۅربۅلجۉن وودانىنا تۇتاشات ،تۉشتۉك تارابى يۇمىڭشەنگە تۇتاشات ، چىعىش ارالىعى اپتونوم رايوندۇن بوربورۇبولعون ۉرۉمچۉ شاارىنا 637 كىلومەتىر كەلەت ، بارتىش ارالىق مامىلەكەت پورتۇبولعون باحتۇ پورتۇنا ەڭ جاقىن ، 200 جىلدىق سوودا بايلانىش تاىحىنا ەە .
چۅيچۅك شاارىنىن تۉندۉك تارابى بىر بىرىنە تۇتاشىپ كەتگەن ەگىز توولور بار بولۇپ ، ورتو بۅلۉگۉكەڭىرى كەتگەن جەلپىگىچ سىمال تۉزدۉك بار ، تۉشتۉك بۅلۉگۉندۅكۉ سايلىق شاحماتتاشىنداي چاچىلىپ جاتات ، مەلۉۉن القاق جىلۇۇ رايونعو كىرەت ، تۅرت مەزكىل انىقايرىلعان ، جاز مەزكىلدىن تەمپىراتۇراسىنىن ۅرلۅشۉ تەز جانا تۇراقسىز ، جايمەزكىلى قىسقا تامىز ىسىق ، قىش مەزكىلى ۇزۇنعا سوزۇلعان قاتۇۇ سۇۇق ، سۇۇ بايلىعىمول ، چوڭ كىچىك اعىندان 14 بار ، ۅستۅڭ-ارىقتان 43 ، جاشىل ۅسۉمدۉكتۅرۉ جاعىمدۇۇاباسى ، كەن رۇدالارى مول ، تابىعىي جۇڭعار دەپ اتالات .
چۅيچۅك شاارى بولسو1764-جىلى چىڭ ۅكۉمۅتۉ تارابىنان تارباعاتاي داجۉي كەڭەشچىسى ، 1992-جىلدان باشتاپكوۋۇيۇەن تارابىنان داعىدا اچىپ جىبەرىلگەن شاار قىلىندى ، وشول جىلى 6-ايداكوۋۇيۇەن تارابىنان چىنىعى تۉردۅ تاستىقتالدى ، مامىلەكەت ، چەك ارا ەكونومىيكارايونۇ قىلىپ بەكىتىلدى .
چۅيچۅك شاارى چۅيچۅكشاار تارماعىنداقى دۅلبۅرجۉن وودان قۇرۇلۇش بىڭتۇەنى 7-8-9-10 عوتاان بولعون 36بوز جەر مايدانى بار ، چۅيچۅكتۅ داعى 39 ايىل 27 بازار ، 8 رايون ئش بەجىرۉۉ ووردۇبار .
چۅيچۅك شاارىنىنجالپى نوپۇسۇ 17 مئڭ ، حانزۇ ، قازاق ، قىرعىز ، ۇيعۇر ، داعۇر ، ورۇس قاتارلۇۇ 29ۇلۇتتان تارلىپ تاپقان ، از ساندۇۇ ۇلۇتتار نوپۇستۇن %45.2 ەەلەيت ، شاارعاقاراشتۇۇ 5 ايىل ، 1 بازار ، 3 مايدان ، 3 رايون ئش بەجىرۉۉ ووردۇ ، 1 چەك اراەكونومىيكا كۅمۅكتۅشتۉك رايونۇ ، 1 چارباچىلىق رايونۇ بار .
نەگىزكى ەس الۇۇكۅرۉنۉش رايونۇ تارباعاتاي جاپايى اتىرگۉل باقچاسى ، جالپى كۅلۅمۉ 253 كۋادىراتكىلومەتىر ، ار جىلى 2 مىليارد اتىرگۉل اچىلىپ تۇرات ، بۇل جەردەكى اتىرگۉلدۅردۉنبااردىعى اتىرگۉل مايى ئشتەپ چىعارات ،
وورۇن جانا چەك ارا
چۅيچۅك شاارى تۉندۉكچىعىش تارابى التاي رايونۇ مەنەن قوشۇنا بولۇپ ، باتىش تارابى ماناس دارىياسى ،سانجى حۇيزۇ وبىلاسى جانا شىحەنزى مەنەن تۇتاشات ، تۉشتۉك تارابى بولقۇن تووسۇ جانابايىنعۇلۇن موڭعۇل وبىلاسى ، تۉندۉك باتىشى قازاقىستان مامىلەكەتىنە جاقىن مۇيۇمجەر وشوندوي ەلە اپتونوم رايونعو تىكەلەي قاراشتۇۇ قاراماي شاارى جانا قۇلجا قازاقاپتونوم وبىلاسىنا قاراشتۇۇ كۉيتۉن شاارى قاتارلۇۇلار بار .
چۅيچۅك شاارى چەك ارارايون بولۇپ ، قاراشتۇۇ 5 وودان ، 2 شاار ، 4 چەك ارا وودان ، چەك ارا ۇزۇندۇعۇبولسو 546 كىلومەتىر ، چۅيچۅك رايونۇ جەر شەكىلى بئر قىيلا تاتاال ، تۉندۉك بۅلۉگۉجۇڭعار تووسۇ ، تۉشتۉك بۅلۉگۉ تيانشان تووسۇ ، ورتو بۅلۉگۉ جۇڭعار ويپوتۇجايعاشقان ، تۉندۉك تۉشتۉك تارابى ەگىز ، تۉندۉك تارابى تارباعاتاي تووسۇ ، ساعۇرتووسۇ ، تۉشتۉگۉ بۅلۉگۉندۅ شىحۇ ، ساۋەن تاراپتاردا تيانشان تووسۇ بوي كۅتۅرۉپتۇرات . تيانشان توونۇن دەڭىز دەڭگەلىنەن بىيكىتىگى 5242 مەتىر ، ەڭ تۅمۅن جەرشەكىلى جۇڭعار ويپوتۇنا جايلاشقان بولۇپ دەڭىز دەڭگەلىنەن بىيكتگى 12 مەتىر  كەلەت ، چۅيچۅك شاارىنىن ورتوچو دەڭىزدەڭگەلىنەن بىيكتىگى 19 مەتىر  ،
تارىعىي ۅنۉگۉۉ
چۅيچۅك بولسوتارباعاتاي شاارىنىن قىسقارتىلعان اتالىشى بولۇپ تارباعاتاي توولورۇ مەنەن داڭقتۇۇ، تارباعاتاي موڭعۇل جازۇۇسۇن مۇردا قولدونعون مىنگونۇن 2-جىلى(1913) چۅيچۅكوودانىنا ۅزكۅرتۉلدۉ ، 1984-جىلى 11-ايدىن 17-كۉنۉ گوۋۇيۇەن چۅيچۅك وودانىن تارقاق قىلىپ چۅيچۅك شاارى قىلىپۅزكۅرتۉۉنۉ تاستىقتادى ، چۅيچۅك شاار قاراماعىندا 3 رايون ئش بەجىرۉۉ ووردۇ ، 6ايىل ، تىنىچتىق جولۇ ، جاڭى شاار جولۇ ، دۇبى جولۇ ، ارگوڭ جولۇ ، چىياشيا ايىلى، ابدۇللا ايىلى ، يىمىنلا ايىلى، كالا حاباك ايىلى .
نوپۇس جانا ۇلۇت
نوپۇس تانداپتەكشەرىش ساندۇۇ مالىماتقا قاراعاندا پۉتۉن شاار جالپى نوپۇسۇ بئر مئليون 492 مئڭ16 ادام ، بۇنۇن ئچىندە تىنىچتىق رايونۇندا 16مئڭ 858 ادام ، دۇبەك رايونۇندا20163 ادام ، جاڭى شاار رايونۇندا 18182 ادام ، ارگوڭ بازارىندا 17107 ادام ،يىمىنلا ايلىندا 7641 ادام ، چاڭعۇس ايلىندا 1944 ادام ، باعىبانچىلىق چاڭۇسايلىندا 2192 ادام ، يىكۇ چارباچىلىق مايدانىندا 1889 ادام ، باعچى چارباچىلىقمايدانىندا 2201 ادام ، بوز توو چارباچىلىق رايونۇندا 4862 ادام ، ۋويى جايلاچارباچىلىق مايدانى 1921 ادام ، رايون ۇي باقماچىلىق ايلىندا 4002 ادام ، ولاستاي164 ادام ، تۇەن ايلىندا 5530 ادام .
ۇلۇت
چۅيچۅك رايونۇنداقازاق ، حانزۇ ، ۇيعۇر ، قىرعىز ، تاتار ، ۅزۉبەك ،داعۇر ، تىبەت ، ورۇس قاتارلۇۇ29 ۇلۇت ولتۇراقتاشقان رايون ، 10 مئڭدەن اشاتۇرعان ازساندۇۇ ۇلۇتتان 9 بار .
كۅلۅمۉ
جالپى كۅلۅمۉ 4356.6كۋادىرات كىلومەتىر ، ايدوو جەر كۅلۅمۉ 125 مئڭ كەكتار ، جايلوو 516.9 مئڭ كەكتار، چۅيچۅك رايوندۇن 7 وودانىندا بۇقۇسار موڭعۇل اپتونوم وووداندىن كۅلۅمۉ ەڭ چوڭبولۇپ ، 323مئڭ 348 كۋادىرات كىلومەتىر  ،رايون جالپى كۅلۅمۉنۉن %31 تىن ەەلەيت ، چۅيچۅك شاارىنىن كۅلۅمۉ ەڭ كىچىك بولۇپ4356.6 كۋادىرات مەتىر ، پۉتۉن رايون جالپى مايداندىن %4.2 تىن ەەلەيت .
چۅيچۅك رايوندۇن چىعىش باتىش ارالىعىبولجولۇ 394 كىلومەتىر ، تۉندۉك تۉشتۉك ارالىعى بولجولۇ 437 كىلومەتىر ، جالپىكۅلۅمۉ 10.45 كۋادىرات كىلومەتىر ، پۉتۉن مامىلەكەتتىن %1 تىن ەەلەيت ، بولجولۇبۉتۉن شئنجاڭ كۅلۅمۉنۉن %6.5 تىن ەەلەيت ، بۇنۇن ئچىندە توولۇ رايوندور كۅلۅمۉ7840 كۋادىرات كىلومەتىر ، جالپى كۅلۅمۉنۉن %8.2 تىن ەەلەيت .
اكىمچىلىك ايرىماسى
تىنىچتىق جولۇ رايونۇ كود نومۇرۇ 654201001، قاراشتۇۇ 5 كۅچۅ بار ، دۇبەك كۅچۅسۉ ، باقچا كۅچۅسۉ ، گۉلزارلىق كۅچۅسۉ ، پارلاقكۅچۅسۉ ، ۅنۉگۉۉ كۅچۅسۉ .
جاڭى شاار رايونۇ كود نومۇرۇ 654201003 ،قاراشتۇۇ 6 رايون بار .
ارگوڭ بازارى كود نومۇرۇ 654201100 ،قاراشتۇۇ 19 ايىل بار .
يىمىللا ايىلى كود نومۇرۇ 654201204 ،قاراشتۇۇ 16 كەنت بار .
قالعاباق ايىلى كود نومۇرۇ 654201200 ،قاراشتۇۇ 21 كەنت بار .
پاشا ايىلى كود نومۇرۇ 654201201 ،قاراشتۇۇ 18 كەنىت بار .
ابدۇللا ايىلى كود نومۇرۇ 654201203 ،قاراشتۇۇ 19 كەنت بار .
اشار ايىلى كود نومۇرۇ 654201202 ،قاراشتۇۇ 20 كەنت بار .
بوز توو دىيقانچىلىق مايدانى كود نومۇرۇ 654201504.
ۋۇجايللا دىيقانچىلىق مايدانى كود نومۇرۇ654201505 .
رايوندۇق ۇي فەرماسى كود نومۇرۇ 654201506.
جۇعىراپىيالىق چۅيرۅ
چۅيچۅك رايونۇ مەلۉۉن القاق اعىمنا تاانبولۇپ ، جاي مەزكىلى  تەمپىراتۇرانىنۅرلۅشۉ تەز ، جاز مەزكىلدە ايلىق ورتوچو تەمپىراتۇرا 20 گىرادۇستان جوعورۇ ، تامىزىسىق كۉندۅر ۇزۇن بولۇپ اداتتا 90 كۉن ، قاتۇۇ ىسىق مەزكىلى 29 كۉن بولوت ، كۉزمەزكىلى تەمپىراتۇرانىن تۅمۅندۅشۉ تەز بولۇپ ، بئر ايلىق تەمپىراتۇراسى20گىرادۇستان تۅمۅن ، قىش مەزكىلى ۇزۇن بولۇپ جارىم جىلعا جاقىنداشات ،تەمپىراتۇرانىن 40 گىرادۇس بولۇپ ەڭ تۅمۅن تەمپىراتۇراسى نۅلدۅن تۅمۅن 40 گىرادۇس بولوت، چۅيچۅك ويپوتۇنۇن جاان-چاچىن مىقتارى بىراز جوعورۇ بولۇپ ، جىلىنا ورتوچو290مئليون  ، بااردىق مىقتارى 1600مئللىمەتىر ، شىحۇ ، ساۋەن ، بۇقۇسار ۉچ وودانعا قاراشتۇۇ جۇڭعار ويپوتۇنۇنجاان-چاچىن مىقتارى از بولۇپ 150 مئللىمەتىرگە جەتبەيت ، بۇۇلانۇسۇ 2100مئللىيمەتىر  ، پۉتۉن رايون جىلدىق ورتوچوكۉن راداتسىيا ۅلچۅمۉ ار كۋادىرات مەتىرگە 135 كىلو ، كالفورنىيە كۉندۉن تۉشۉۉۇباقتى 2800-3000 سااتقاچا ، پۉتۉن شئنجاڭ بويۇنچا داڭقتۇۇ بولعون شامال ووزۇ باربولۇپ ، كەبىر ۇباقىتتاردا قاتۇۇ بوروون چىعات اتتا 7 كۉن ۇلانات ، شامال تەزدىگىسەكونتۇنا 40 مەتىر .
جەر تىتىرۅۅ : شئنجاڭ تورۇنۇن العاچقىتەكشەرۉۉسۉنۅ نەگىزدەلگەندە 4-ايدىن 23-كۉنۉ بەيجىن ۇباقتى ساات 7:11 مئنوتۅتگۅندۅ چۅيچۅك رايونۇ تولى وودانىندا جەر تىتىرەگەن ، تەرەڭدىگى 7 مەتىر بولعون .
تابىعىي بايلىعى
چۅيچۅك رايونۇنۇن جەرى كەڭىرى بايلىعىمول بولۇپ ،اپتونوم رايوندۇن زارىل بولعون چارباچىلىق ئشتەپ چىعارىش بازاسىوشوندوي ەلە كەن رۇدا ئشتەپ چىعارىش جەڭىل ۅنۅرجاي رايونۇ .
پۉتۉن رايوندو بۇعۇ مۉيۉزۉ ، پىياز گۉلۉ، قارعالداق ، قامىش ، كۅكبۇيا ، سەبىرىيە ، تووراق ، توو سۅكۅتۉ ، بادام قاتارلۇۇجاپايى ۅسۉمدۉكتۅر بار ، پۉتۉن رايوندو قورعولوتۇرعان ايباندان 42 تۉرۉ بار .
پۉتۉن رايوندو ازىرعاچا بايقالعان كەنرودالارىنان 27 ، اچىپ پايدالانۇۇعا بولوتۇرعاندان 15 ، رودالاردىن زاپاس مىقتارى1626 مئڭ توننا ، حىرومىتتىن 4  ، زاپاسمىقتارى پۉتۉن مامىلەكەتتە 2-ورۇندا تۇرات ، التىن كەندەن5 ، زاپاس مىقتارى 30توننا ، كۅمۉر جالپى ۅلچۅمۉ 160 مىلىيارت توننا .
كەن تۉشۉمدۅر بايلىقتارى : تەمىر ، پىرىت، مئس ، كۉمۉش قاتارلۇۇ 13 تۉرۉ بار ، العاچقى تەكشەرۉۉكۅ نەگىزدەلگەندە 9مئلىيارت توننا كوكۇس كۅمۉرۉ ، 8592 توننا سارى كۅمۉر ، قۇم 60.09 مئڭ توننا ، تۇز1000 توننا ، مئس 1000 توننا ، زۇمۇرەت بولس دۉينۅگۅ داڭىقتۇۇ سارى التىندى ئشتەپچىعارۇۇ دۉينۅگۅ داڭىقتۇۇ .
باق داراق : پۉتۉن ووداندا باق داراقتىنتۉرۉ كۅپ بولۇپ 104 تۉرلۉۉ نەگىزدۉۉسۉ شامشاد داراعى ، تال تەرەك  سىياقتۇۇلار .
دىيقانچىلىق ۅنۉگۉۉسۉ : چۅيچۅك رايونۇ نەگىزكىدىيقانچىلىق تۉشۉمدۅردۅن ارپا بۇۇداي سىياقتۇۇ 14 تۉردۅن اشات ، مۅمۅ چۅمۅلۅردۅنجۉزۉم ، ۅرۉك سىياقتۇۇ 5 تۉرلۉۉ ، باقماچىلىق سورتتورۇ جاقشى ، ۅنۉگۉۉ مۅرتۉ كۅپ ،باقماچىلىق رايوندۇن كۅلۅمۉ 8981 مئڭ كەكتار ، تابىعىي بايلىعى 103 مئڭ كەكتار ، ۉي ايباندارىنان قوي ،ەچكى قاتارلۇۇ 6تۉرلۉۉ ، بۇنۇن ئچىندە جۉندۉۉ قوي دۉينۅگۅ داڭىقتۇۇ .
داڭىقتۇۇ كۅرۉنۉش رايوندورۇ
چۅيچۅك رايوندۇن كۅرۉنۉشۉ كەڭىرى بولۇپ،ۅزكۅچۅلۉككۅ ەە ، كىيىز ۉي ، ساۋەن ىسىق بۇلاق سىياقتۇۇ ساياقات رايوندورۇ كىشىنىۅزۉنۅ تارتىپ تۇرات .
بۇعۇ مۉيۉزۉ : بۇل جەر ساۋەندىن بورتوڭفۇدىيقانچىلىق مايدانىنا جايلاشقان بولۇپ ، ووردۇ ساۋەن وودان تۉشتۉكۅ 65 كىلومەتىرايلاناسىندا ، دەڭىز دەڭگەلىنەن بىيكتىگى 1700 مەتىرگەچە ، بۇل جەردىن قىش مەزكىلىورتوچو تەمپىراتۇراسى نۅلدۅن تۅمۅن 14 گىرادۇسقاچا ، جايدا ورتوچو تەمپىراتۇرا 20گىرادۇس ، جاان-چاچىن ۅلچۅمۉ 600مئللىمەتىردەن جوعورۇ .
توعۇز بۇلاق
توعۇز بۇلاق بولسو شىحۇ وودانىتۉندۉكتۅكۉ بىر ساسدىققا جايلاشقان بولۇپ ، بۇ بۇلاقتىن توعۇز كۅزۉ بئر ساسدىقتىقالىپتاندىرات ، بوجومول 40 كەكتار ، بۇلاقتىن چۇڭقۇرلۇعۇ 10 مەتىردەن اشات ،قىشتاقى تەمپىراتۇراسى سالقىن ، وشول جەردەكى كىشلەردىن جاشووسۇن قامداپكەلەجاتقان سۇۇ قاينارى سانالات .
مايداس دۅلبۅرجۉن وودانى تۉشتۉككۅبولجولۇ 40 كىلومەىتر بولۇپ ، بۇل جەردە ادام بىيكتىگىندەكى قۇرام تاشتاردىكۅرگۅلۉ بولوت ، ارتۉرلۉۉ ۅزكۅچۅ قۇرام تاشتار بار .
داامدار : چۅيچۅك شاارى قاتىناش ، مالساتىپ الۇۇ ، كۅڭۉل اچۇۇ ، ولتۇراقتاشۇۇ جاقتاردان بىر قىيلا وڭتويلۇۇ  ، ەگەر سىز جايدىن كۉندۅرۉ دوستورۇڭۇز مەنەنساياقات قىلىپ بارساڭىز ، بۇل جەردە قازاق ۉيلۅرۉن كۅرۅسۉز وشوندوي ەلە جىلقىەتى،جىلقى ەت كاۋاپتان داام تاتىي الاسىز .
قونوق جاي : قونوق جايى قولايلۇۇ بولۇپ ،4 جىلدىزدۇۇ قونوق جايلارى بار ، بااسى ارزان ، پوچتو قونوق جايى ، يۇەنمىڭ قونوقجايى سىياقتۇۇلار بار ، جۇعىراپىيالىق ووردۇ جاقشى ، كۅڭۉل بۇرۇۇعا تىيشتۉۉ جەرىبولسو چۅيچۅك قونوق جايىنا كەلەتۇرعان قونوقتور اياباي كۅپ بولعوندۇقتان الدىنزاكاس قىلىشىڭىزعا تۇۇرا كەلەت .
ارتۉردۉۉ چوڭ كىچىك اپتوموبىلدەر تولۇق ،تەمىر جول جانا اۋىياتسىيادا بار بولعوندۇقتان قاتىناش قولايلۇۇ .
كيىم-كەچەك : سىزدىن مودا ارى گۅركۅمكيىم تانداشىڭىزدا داجىنباۋ كيىمدەرى سىزدىن الدىن تانداشىڭىز بولوالات ، ەگەر سىزساپاتى جانا ماركە جاقشى مالداردى ساتىپ الماقچى بوسوڭۇز بەيجىيا سوودا سارايى ەڭ جاقشى تانداشىڭىز .

: Y/ ^# A' h7 k; s: O1 y* H
كىرگەندەن كىيىن جووپ جازالاسىز كىرىش | داروو تىزىمدەتىڭ

جۅنۅكۅي نۇسقاسى|تەلەفون نۇسقاسى|قادام تورۇ

GMT+8, 2018-4-21 19:28 , Processed in 0.302974 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش