بۉگۉن: 0|كەچەە: 0|جازما: 625|مۉچۉ: 189|قوش كەلىڭىز جاڭى مۉچۅ: Loans

ۉي-بۅلۅ وقۇتتۇچۇلۇق
ۉي-بۅلۅ وقۇتتۇچۇلۇق
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-3-5 16:42
تازالىق تەيلۅۅ
تازالىق تەيلۅۅ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
بەزەكچىلىك تەيلۅۅ
بەزەكچىلىك تەيلۅۅ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2014-8-5 18:17
چىعارمالار
چىعارمالار
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
شىنجاڭداقى وورۇ قانالار
شىنجاڭداقى وورۇ قانالار
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
جوعورۇ وقۇۇ جايلارى
جوعورۇ وقۇۇ جايلارى
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
باشقالار
باشقالار
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
ۉرۉمچۉ شاارى جۅنۉندۅ
ۉرۉمچۉ شاارى جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 19:27
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 96, جازما سانى : 101
اقىرقى جازما: 2015-4-14 23:45
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 93, جازما سانى : 94
اقىرقى جازما: 2016-12-23 18:29
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 13, جازما سانى : 13
اقىرقى جازما: 2014-8-5 18:55
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 3, جازما سانى : 3
اقىرقى جازما: 2016-6-1 15:13
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 3, جازما سانى : 3
اقىرقى جازما: 2014-8-5 19:48
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-6-1 14:37
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 23, جازما سانى : 23
اقىرقى جازما: 2016-7-18 13:50
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 13:10
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 13:14
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2014-8-5 17:49
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-6-1 13:10
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 13:21
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2014-8-4 20:36
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-6-1 16:20
حوتەن جۅنۉندۅ
حوتەن جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 19:32
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 13:27
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 10, جازما سانى : 10
اقىرقى جازما: 2016-7-9 15:11
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 13:35
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 13:39
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 13:45
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 13:53
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 13:57
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 14:01
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 15:17
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 15:22
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
قاشقار جۅنۉندۅ
قاشقار جۅنۉندۅ
جازما : 3, جازما سانى : 3
اقىرقى جازما: 2016-5-10 19:35
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-1-23 15:32
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 14, جازما سانى : 14
اقىرقى جازما: 2016-7-9 15:23
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 15:44
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 15:47
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 15:51
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 15:57
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:00
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:03
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:05
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:08
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:11
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
بورتالا جۅنۉندۅ
بورتالا جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 19:45
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:14
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 3, جازما سانى : 3
اقىرقى جازما: 2016-7-9 15:25
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:24
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:27
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:31
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:35
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
شحەنزى جۅنۉندۅ
شحەنزى جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 19:49
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:41
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-7-9 15:26
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 16:56
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
قىزىلسۇۇ جۅنۉندۅ
قىزىلسۇۇ جۅنۉندۅ
جازما : 13, جازما سانى : 13
اقىرقى جازما: 2016-5-10 19:53
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 6, جازما سانى : 6
اقىرقى جازما: 2016-7-9 15:30
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 17:00
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 17:07
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 17:10
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-7-18 13:52
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
التاي جۅنۉندۅ
التاي جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 19:55
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 17:19
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 8, جازما سانى : 8
اقىرقى جازما: 2016-7-9 15:39
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
اقسۇۇ جۅنۉندۅ
اقسۇۇ جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 19:58
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2014-8-9 13:04
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 15, جازما سانى : 15
اقىرقى جازما: 2016-7-9 15:51
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 36, جازما سانى : 36
اقىرقى جازما: 2014-8-9 14:11
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2014-8-3 19:08
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 4, جازما سانى : 4
اقىرقى جازما: 2014-8-9 19:21
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 3, جازما سانى : 3
اقىرقى جازما: 2014-8-3 19:21
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 15, جازما سانى : 15
اقىرقى جازما: 2014-8-9 17:39
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 17:26
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 5, جازما سانى : 5
اقىرقى جازما: 2014-8-9 19:35
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 49, جازما سانى : 49
اقىرقى جازما: 2014-8-9 19:08
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 17:28
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 17:31
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 5, جازما سانى : 5
اقىرقى جازما: 2016-9-24 17:13
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
كورلا جۅنۉندۅ
كورلا جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 19:59
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 17:48
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 10, جازما سانى : 10
اقىرقى جازما: 2016-7-9 16:36
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 18:02
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 18:12
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 18:17
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 18:20
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 18:22
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 18:25
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 18:28
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 18:30
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-23 18:32
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
قاراماي جۅنۉندۅ
قاراماي جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 21:02
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-1-25 10:19
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 6, جازما سانى : 6
اقىرقى جازما: 2016-7-9 16:40
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 10:26
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 11:20
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 11:23
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 13:11
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 13:12
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 13:15
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 13:20
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 13:24
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 13:32
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 13:35
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
ىلە جۅنۉندۅ
ىلە جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 21:04
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 14:00
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 10, جازما سانى : 10
اقىرقى جازما: 2016-7-9 16:48
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 15:43
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 15:45
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 15:48
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 15:50
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 15:54
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 16:06
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 16:07
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 16:09
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 16:13
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 16:16
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 16:19
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
قۇمۇل جۅنۉندۅ
قۇمۇل جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 21:07
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 16:26
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 4, جازما سانى : 4
اقىرقى جازما: 2016-7-9 16:51
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:06
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:07
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:09
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:11
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:13
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:16
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:18
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:20
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:21
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:22
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:24
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
تۇرپان جۅنۉندۅ
تۇرپان جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 21:08
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:26
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 4, جازما سانى : 4
اقىرقى جازما: 2016-7-9 16:54
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:30
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:33
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:35
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:37
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:39
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:41
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:43
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:44
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:46
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:48
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:50
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
چۅچۅك جۅنۉندۅ
چۅچۅك جۅنۉندۅ
جازما : 2, جازما سانى : 2
اقىرقى جازما: 2016-5-10 21:09
مىيمان– ساراي،رەستۇران
مىيمان– ساراي،رەستۇران
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
شىرەكەت ، زاۋۇت، ۅندۉرۉ
جازما : 6, جازما سانى : 6
اقىرقى جازما: 2016-7-9 16:59
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
تەز تاماققانا،چاي-داامدار
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:52
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
ەس الۇۇ،كۅڭۉل اچۇۇ
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:54
وورۇ قانا–داارى قانا
وورۇ قانا–داارى قانا
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
ەمدۅ-كۉتۉنۉ ورۇندارى
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:56
كىيىم-كەچەك،الىتىن
كىيىم-كەچەك،الىتىن
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
ەلەكتىرون– قول تەلەفۇن
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
جارىيا-تەيلۅۅ
جارىيا-تەيلۅۅ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
دۉكەن-ساراي،تاندو
دۉكەن-ساراي،تاندو
جازما : 1, جازما سانى : 1
اقىرقى جازما: 2016-1-25 17:58
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
اجارلاندۇرۇ–چاچ جاسو
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
ۇلۇتتۇق قول– ۅنۅر
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
دەنە تاربىيا-ماشىعۇۇ
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
گىرىم بۇيۇم
گىرىم بۇيۇم
جازما : 0, جازما سانى : 0
جوق
 
kadam kokjal

جۅنۅكۅي نۇسقاسى|تەلەفون نۇسقاسى|قادام تورۇ

GMT+8, 2018-5-24 02:53 , Processed in 0.442851 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

چوققىغا قايتىش